Övriga kärlväxter

Andmat
Axveronika

Back- (Ängs-)nejlika
Backklöver
Backlök
Backruta
Backsippa
Backskärvfrö (vinterståndare)
Backsmultron
Backsmörblomma
Backtimjan
Bergsskrabba
Bergviol
Björkpyrola
Blodnäva
Blodrot
Blåbär
Blåhallon
Blåklint och råg
Blåmunkar
Blåsippa
Blåsuga
Bockrot
Bredkaveldun
Brudbröd
Bågsäv
Bäckbrässma

Desmeknopp
Drakblomma
Duvvicker
Dvärgarun
Dvärgbjörk
Dvärglummer

Fjällkvanne
Fjällsippa
Fjälltolta
Fyrling
Fältgentiana
Färgmåra

Getapel
Granblom
Grankottar
Groblad
Gråfibbla
Grönpyrola
Gul fetknopp
Gullpudra
Gullviva
Gulmåra
Gåsört
Gäddnate
Gökblomster

Hjuldaggkåpa
Hjärtstilla
Hundkex
Hundtunga
Hårginst
Hällebräcka
Hässleklocka
Hästsvans
Hönsbär
Höskallra
Höstfibbla

Isranunkel

Jungfrulin
Jättebalsamin

Kabbeleka
Kattfot
Klasefibbla
Klibbal, kvistar med blad, kottar o hängen
Klätt
Knippnejlika
Knölsmörblomma
Knölvial
Korskovall
Krissla
Kråkbär
Kummin
Kung Karls Spira
Kustarun
Kärleksört
Kärrspira
Kärrvial

Lappranunkel
Lappvide
Lin
Lingon, bär o blom
Liten blåklocka
Ljung
Ljungögontröst
Luddvedel
Lungrot
Lungört
Lupin
Lärk, kvist o kottar
Lövhultsfibbla

Majviva
Malört
Mandelblom
Mandelpil
Maskros
Midsommarblomster
Missne
Mistel
Mjölon
Mosippa
Myrbräcka
Myskmåra
Måbär

Natt och Dag
Nickskära
Nordlig stormhatt
Nordslamkrypa
Nyponros
Nässelsnärja

Odon
Ormbär
Ormrot
Oxel

Parksallat
Prästkrage

Ramslök
Rast (Fårtunga)
Revsmörblomma
Rosettjungfrulin
Rosling
Rundsileshår
Rödklint
Rödsträfse

Saltarv
Sanddraba
Stinknäva
Skatnäva
Skavfräken
Skogsfibbla
Skogsklöver
Skogsstjärna
Skogssvingel
Skuggviol
Svattram
Slåtterblomma
Slåtterfibbla
Slåttergubbe
Småborre
Smånunneört
Småsvalting
Smörblomma
Smörbollar
Solvända
Spjutskråp
Springkorn
Spåtistel
Stenfrö
Stinksyska
Stjärnslinke
Stor igelknopp
Storrams
Stortimjan
Strandbrässma
Strandglim
Strandkrypa
Strandloka
Strandranunkel
Sytandvial
Strandvänderot
Strätta
Sumpmåra
Sumpnoppa
Svarthö
Svartkämpar
Svedjenäva
Svinrot
Sylört
Sårläka
Sälg
Säfferot

Tagelstarr
Tandrot
Tibast
Tjärblomster
Toppklocka
Trampört
Tranbär
Tulkört

Vallört
Vanlig pilört
Vattenpilört
Vildlin
Vippärt
Vresros
Vårtbjörk, helbild
Vårtbjör, löv och frukter
Vårfingerört
Vårfryle
Vårärt

Åkerbär
Åkerkårel
Åkerpilört
Åkerrättika
Åkerspärgel
Åkerveronika
Åkervädd
Ålgräs

Äkta förgätmigej
Äkta stormhatt
Älgört
Ängsbrässma
Ängsdaggkåpa
Ängsgentiana
Ängsklint
Ängsskallra
Ängsskära
Ängssyra
Ängsviol
Ängsvädd
Ävjebrodd
Ävjepilört

Ögonpyrola
Ölandssolvända