Fåglar

Backsvala, flyger
Bergfink, par
Björktrast
Blåmes i kaveldun
Blåmes, frilagd
Blå kärrhök, hane sitter
Bläsand
Bläsgås
Brun kärrhök, hane flyger
Brun kärrhök, hona flyger
Brun kärrhök, par flyger
Brushane
Buskskvätta
Bändelkorsnäbb

D
alripa, sommar och vinterdräkter
Dalripa, hane, vår
Domherrar i askkvistar
Drillsnäppa
Dubbelbeckasin
Dubbeltrast
Dvärgbeckasin
Dvärgmås, 2 st flyger
Dvärgmås, sitter

E
jder, åda
Enkelbeckasin, sitter
Enkelbeckasin, spelflykt
Entita

Fasan, tupp
Fiskgjuse, ryttlar
Fiskgjuse, flyger m fisk
Fiskgjuse, på bo, avståndsbild
Fiskgjuse, sitter
Fiskmås, sitter
Fisktärna, ung, sitter
Fisktärna, ad. flyger
Fjällripa, vinter- o sommardräkt
Fjällvråk, flyger
Forsärla

G
luttsnäppa
Grågäss, flyger
Grågäss, 3 på marken
Gråhakedopping
Grå kråka
Gråspett
Gråtrut, vuxen
Gråtrut o havstrut
Gräsand, par
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulärla
Gåssträck
Gärdsmyg
Göktyta

H
avsörn, ung, sitter
Havsörn, vuxen, flyger
Hussvala, bo med ungar
Hussvala, flyger
Häger
Hämpling
Höksångare

J
orduggla
Järpe, tupp

K
anadagås, skisser
Kattuggla
Knipa, par
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Krickapar
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kustlabb, ljus
Kustlabb, mörk
Kärrsnäppa

L
adusvala
Lappmes
Ljungpipare
Lärkfalk
Lövsångare

M
eståg
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Morkulla

N
attskärra
Näktergal
Nötkråka i hassellöv
Nötskrika
Nötväcka

O
rmvråk, flyger 
Orrtupp på myr
Orrtupp i björkris
Ortolansparv

P
ilgrimsfalk
Pärluggla, helbild
Pärluggla, i bohål

Ringduva
Rosenfink
Råka
Rödbena
Rödhake
Rödstjärt
Rödstrupig piplärka
Rödvingetrast
Rördrom, flyger
Rördrom, sitter i vass
Rörsångare

S
idensvans
Silvertärna
Sjöorre, flock i flykt
Skedand
Skogsduva, frilagd
Skogsduva, i ek
Skräntärnor
Skäggdopping
Skäggmes
Slaguggla i kvällsljus
Smålom
Småsnäppor
Småspov
Småskrake
Snatterand
Snösparv, par
Sothöna
Sparvuggla
Spillkråka, på björk m tickor
Spillkråka, på asp
Stare
Steglits
Stenskvätta, hane
Stjärtand
Stjärtmes
Storskrake, par
Storlom, kvällsljus
Storlom
Storspov, på marken
Storspov, flyger
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Svarttärna
Svarttärna, par
Svärta, flyger
Sånglärka, flyger
Sångsvan
Sädesärla
Sädgäss
Sävsparv
Sävsångare

T
algoxe
Talltita
Tjäder, höna o kull
Tjäderspel
Tjäderspillning
Tobisgrissla
Tofslärka
Tofsmes
Tofsvipa, 3 st flyger
Tofsvipa, på marken
Tordmular, flyger
Tornfalk, ryttlar
Trastsångare
Trädkrypare
Tretåig hackspett
Turkduva
Törnskata

V
arfågel
Vattenrall
Vigg
Vitkindad gås
Vitryggig hackspett

Å
rta

Ägretthäger, flyger
Ängspiplärka
Årtsångare